29-07-2010

74 proc. partnerów w największych kancelariach prawnych uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. To prawie jedna czwarta mniej niż jeszcze sześć miesięcy temu.

Równolegle 47 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw poprawią się, chociaż dzisiaj wyraźnie widać, że są one lepsze niż przed rokiem – mówi o tym 41 proc. ankietowanych w porównaniu do 4 proc. w grudniu 2009 roku. Po dużym spadku zaufania w siłę gospodarki w latach 2008-2009, obecnie partnerzy odzyskują optymizm - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska - wydawcy systemu informacji prawnej LEX.


22-12-2009

Niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. 59 proc. badanych ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą lepsze, chociaż dzisiaj wyraźnie widać, że są one gorsze niż przed rokiem.

Nikt nie oczekuje powrotu kryzysu, ale wyraźnie widać, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej popularnych specjalizacji na rynku usług prawniczych w przeszłości, w kierunku: sporów sądowych, mediacji, windykacji i restrukturyzacji trudnych należności- wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska - wydawcy systemu informacji prawnej LEX.


26-06-2009

Kancelarie obsługujące polski biznes wciąż z niepokojem patrzą na sytuację naszej gospodarki. Głosy zapowiadające poprawę sytuacji w przyszłości są jednak coraz wyraźniejsze. Wyniki przeprowadzonego po raz siódmy na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska przez Ipsos badania WK Index pokazują, że partnerzy z dużych kancelarii, ale także prawnicy prowadzący mniejsze lokalne kancelarie, dużo wiedzą o polskiej gospodarce. Potwierdzają także to, że prawidłowo oceniają oni jej kondycję i perspektywy na przyszłość.

Najważniejszy z publikowanych na podstawie tego badania parametrów, czyli tytułowy WK Index, wyraźnie obniżył się w ciągu ostatniego półrocza i wynosi 91 punktów na 200 możliwych, co oznacza spadek o 12 pkt w stosunku do poprzedniego badania. To najniższy wynik w całej historii badania i pierwszy, w którym przeważają pesymistyczne opinie co do sytuacji całej gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych. Nie da się zaprzeczyć, że mamy spowolnienie gospodarcze.


14-12-2008

Wśród prawników jest obecnie więcej pesymistów niż optymistów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez  IPSOS wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska. Aż 51 proc. badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Prawie 70 proc. ankietowanych uważa, że do Polski napłynie w najbliższym czasie wyraźnie mniej kapitału zagranicznego. 31 proc. ankietowanych oczekuje spadku koniunktury na rynku usług prawniczych, ale 23 proc. badanych uważa, że kryzys to szansa dla prawników i spodziewa się napływu nowych zleceń.

Większość prawników w największych kancelariach ocenia, że bezrobocie w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie rosło (51 proc.). Po okresie systematycznego wzrostu można zauważyć pewne spowolnienie w obszarze gospodarki i biznesu - klientów największych kancelarii. Nikt nie spodziewa się, że sytuacja ekonomiczna klientów firm prawniczych będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie lepsza niż obecnie. 41 proc. ankietowanych prawników spodziewa się, że wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą takie same jak dzisiaj, 36 proc.


29-06-2008

Najważniejsze bariery prowadzenia działalności gospodarczej to: pozapłacowe koszty pracy (aż 90 proc. wskazań) i przewlekłość postępowań sądowych w sprawach gospodarczych (86 proc.) - wynika z najnowszego sondażu WK Index.

Z pomiaru na pomiar prawnicy największych kancelarii są coraz bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o popyt na usługi ich kancelarii - większość ocenia, że będzie rósł w tym samym tempie co obecnie, 16 proc. ankietowanych wskazało, że rynek usług prawniczych będzie rozwijał się w przyszłym roku jeszcze szybciej niż obecnie.


27-06-2007

Firmy prawnicze bardzo dobrze oceniają rozwój gospodarczy, mają jednak zastrzeżenia do jakości polskiego prawa.Wynika z sondażu WK Index, przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos wśród partnerów firm prawniczych.

Badanie zrealizowano w tym roku po raz trzeci na zlecenie Wolters Kluwer Polska, wydawcy systemu informacji prawnej LEX. Jego celem była ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytano prawników, partnerów w największych kancelariach, zajmujących się głównie prawem gospodarczym.


10-11-2006

Szefowie największych kancelarii mówią o perspektywach rozwoju branży: będzie więcej pracy dla prawników, popyt na usługi prawnicze jeszcze wzrośnie. Spada odsetek ankietowanych, którzy twierdzą, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku. Przeważają oceny pozytywne, jednocześnie ponad połowa badanych uważa, że sytuacja gospodarcza naszego kraju poprawi się w ciągu następnych 12 miesięcy. Taka optymistyczna ocena wyłania się z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badania Opinii IPSOS na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska wśród partnerów dużych kancelarii prawnych.

Ogólna ocena sytuacji ekonomicznej


24-05-2006

Chociaż 42% Partnerów oceniających ogólną sytuację w Polsce stwierdza, że sprawy naszego kraju idą w złym kierunku, to porównując ten wynik z nastrojami ogółu konsumentów, gdzie odsetek podzielających taką opinie wynosi blisko 70%, nie wypada on już tak negatywnie. Ocena ta prawdopodobnie oddaje głównie aktualne nastroje polityczne. Natomiast w odniesieniu do perspektyw samej gospodarki można już mówićo wyraźnej przewadze optymistów nad pesymistami.

Zdecydowana większość Partnerów (70%) uważa, że ostatni rok oznaczał poprawę sytuacji gospodarczej w kraju, z czym wiąże sięwzrost napływającego kapitału zagranicznego do Polski. Odnośnie najbliższych 12 miesięcy prognozuje się spadek bezrobocia, lub w najgorszym razie utrzymanie jego poziomu oraz  zachowanie dotychczasowego poziomu wzrostu cen. Za najpoważniejsze bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej Partnerzy uznali pozapłacowe koszty pracy i biurokrację, a także przewlekłość sądowych postępowań gospodarczych i opóźnienia w terminach płatności.