Osoby częściej korzystające z internetu częściej czytują też codzienną prasę, czasopisma, a także słuchają radia.

13-05-2010

Według ostatniego badania Ipsos, internet - wbrew obiegowym opiniom - nie  wpływa negatywnie na korzystanie z innych typów mediów: z prasy drukowanej i radia. Przeciwnie, osoby częściej korzystające z internetu częściej czytują też codzienną prasę, czasopisma, a także słuchają radia.

Ipsos przeprowadził w marcu br. badanie dotyczące korzystania z poszczególnych mediów. Jednym z celów badania było przeanalizowanie współużytkowania mediów w poszczególnych grupach społecznych oraz sprawdzenie, czy rzeczywiście rosnące korzystanie z internetu wpływa na konsumpcję innych mediów, a jeśli tak, to jakich.

Przede wszystkim współużytkowanie mediów zależy od tego, o jakie media pytamy i  jakie grupy bierzemy pod uwagę.
Wbrew oczekiwaniom z badania Ipsos wynika, że częstsze korzystanie z internetu nie powoduje mniejszej częstotliwości słuchania radia czy czytania prasy. Dzieje się odwrotnie: osoby często korzystające z internetu częściej też czytają prasę i słuchają radia.
Inaczej rzecz wygląda, jeśli chodzi o telewizję: wprawdzie częstotliwość jej oglądania nie wpływa w zasadniczy sposób ani na czytelnictwo prasy, ani też na słuchalność radia, ale ma wpływ na korzystanie z internetu. Osoby często oglądające telewizję rzadziej korzystają z internetu i na odwrót: kto częściej korzysta z internetu, rzadziej ogląda telewizję.

Powyższe spostrzeżenia dotyczą ogółu populacji. Tymczasem zależności pomiędzy użytkowaniem poszczególnych mediów inaczej wyglądają w ważnej dla reklamodawców grupie konsumentów w przedziale wiekowym 15-49 lat. W tej grupie, tak jak w całej populacji, częstsze korzystanie z internetu wiąże się z  intensywniejszym czytelnictwem prasy i słuchalnością radia. Grupa ta różni się jednak od ogółu jeśli chodzi o oglądanie telewizji: częstsze oglądanie telewizji w tej grupie wiekowej nie wpływa na częstotliwość korzystania z internetu.

Wyniki badania Ipsos potwierdzają powszechne przekonanie, że kampanie wykorzystujące jeden kanał komunikacji mają mniejsze szanse na sukces niż kampanie multimedialne. Połączenie prasy, internetu i radia efektywnie zwiększa możliwość kontaktu z reklamami i wzmacnia siłę przekazu ze względu na to, że osoby często korzystające z internetu są jednocześnie częstymi czytelnikami prasy i słuchaczami radia. Natomiast nadal największy zasięg kampanii reklamowej gwarantuje  połączenie telewizji i internetu.

Badanie przeprowadzono między 4 a 14 marca 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,1% na poziomie ufności 0,9.