Wrzesień: znów spadły nastroje polskich konsumentów

01-10-2012

Według najnowszego badania Ipsos wrzesień przyniósł kolejne obniżenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK). W porównaniu z poprzednim miesiącem spadł on o prawie 5 pkt, osiągając poziom 74,51 pkt -  to najniższy wynik od lutego tego roku. Wskaźnik ten jest wrażliwy na nie tylko na koniunkturę gospodarczą, ale też wyraźnie reaguje na wydarzenia szeroko omawiane w mediach

Zgodnie z wynikami sondażu we wrześniu b.r. 72 proc. Polaków uważało, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednocześnie nieznacznie zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sprawy kraju idą w dobrą stronę (w sierpniu deklarowało tak 22 proc. Polaków, podczas gdy we wrześniu 21 proc.).
   
We wrześniu spadek zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK. Ocena Klimatu Gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian,  w stosunku do sierpnia pogorszyła się prawie o 7 pkt (uzyskując wynik 57,16 pkt). W tym roku jeszcze nigdy ten wskaźnik nie osiągnął tak niskiego poziomu.

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 4,11 pkt (osiągając poziom 63,92 pkt). Nieco ponad połowa Polaków (54 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (co stanowi wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca). Równocześnie zauważalnie zmniejszyła się wiara w to, że sytuacja ta poprawi się w ciągu najbliższego roku: blisko połowa Polaków (49 proc.) obawia się dalszego pogorszenia sytuacji (w sierpniu odsetek ten wynosił 43 proc.).

Wyraźnie zmalał wskaźnik Skłonności do Zakupów, wynosząc we wrześniu 86,08 pkt (różnica   w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła -3,71 pkt).

Zwiększył się odsetek Polaków obawiających się o sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W sierpniowym pomiarze 17 proc. respondentów obawiało się jej pogorszenia, podczas gdy we wrześniu już 25 proc.

Negatywna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej przekłada się również na spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do sierpnia spadł on aż o 7,6 pkt (osiągając poziom 76,84 pkt). W porównaniu do zeszłego miesiąca zwiększyła się grupa osób spodziewających się wzrostu bezrobocia w następnych 12 miesiącach. W sierpniu 55 proc. badanych obawiało się wzrostu bezrobocia, podczas gdy we wrześniu odsetek ten wzrósł do poziomu 60 proc.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6– 13 września 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1006 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)