Stabilizacja nastrojów

30-09-2009

Po wiosennym ożywieniu nastrojów począwszy od maja mamy do czynienia z ich stabilizacją na dosyć niskim poziomie - wciąż pesymiści przeważają nad optymistami.

W tym okresie Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK oscylował w zakresie od 79 do 87pkt.(gdy wskaźnik przyjmuje wartość 100 oznacza to, że liczba optymistów jest równa liczbie pesymistów).
We wrześniu Wskaźnik Optymizmu obniżył się w stosunku do sierpnia o 2,5 pkt i wyniósł 85 pkt. Wpływ na to miało przede wszystkim pogorszenie się ocen sytuacji gospodarczej: wskaźnik klimatu gospodarczego spadł o 5 pkt. do poziomu 69 pkt. i w równym stopniu dotyczyło to oceny sytuacji przeszłej, jak i jej prognozy.
Pogarszanie się sytuacji gospodarczej konsumenci spostrzegają poprzez sytuację na rynku pracy - obecnie 50 proc. Polaków przewiduje zwiększenie się poziomu bezrobocia w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy i jest to wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5 punktów procentowych.

Pesymizm gospodarczy nie przekłada się jeszcze na ocenę sytuacji materialnej gospodarstw domowych - grupa osób, którym brakuje środków na życie nie powiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca, a skłonność do zakupów zmniejszyła się w stosunku do sierpnia tylko o 1 pkt. Wyraźnie widać, że konsumenci wciąż mniej pesymistycznie oceniają sytuację własną w porównaniu z sytuacją gospodarczą kraju.

» zobacz wykres

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 a 17 września 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)