Styczniowy wzrost optymizmu Polaków

30-01-2013

Rok 2013 Polacy powitali z nadzieją. Styczniowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po pesymistycznym spadku w grudniu, zanotował wzrost. Optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o 4 pkt. osiągając poziom 76 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych Wskaźnika.

Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w styczniu br. 20 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (jest to spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednak zdecydowanie mniej Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w grudniu obawy zgłaszało 48 proc. badanych, podczas gdy w styczniu już 42 proc.

W styczniowym pomiarze Ipsos wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK.
Ocena Klimatu gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do grudnia wzrosła aż o 6,38 pkt. uzyskując wynik 61,61 pkt.

Wyraźnie wzrósł także Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajo-wej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych.  W grudniowym pomiarze jego wartość wynosiła 60,55 pkt. podczas gdy w styczniu aż 65,77 pkt. (jest to wzrost o 5,22 pkt.). Połowa Polaków jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (w grudniu takie opinie wyrażało 55 proc. Polaków).

W grudniowym pomiarze wskaźnik Skłonności do Zakupów zatrzymał się na poziomie 85,62 pkt., co stanowi wzrost w porównaniu z grudniem o 2,52 pkt.

Zmniejszył się odsetek Polaków negatywnie oceniających zmianę sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w porównaniu z tą sprzed 12 miesięcy. W grudniowym pomiarze 39 proc. respondentów uważało, że sytuacja ich gospodarstwa domowego w ostatnim roku pogorszyła się, podczas gdy w styczniu odsetek ten wyniósł 33 proc.

Umiarkowanie optymistyczne oceny Polaków przekładają się również na pewien wzrost Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do grudnia wzrósł on o 2,79 pkt. (osiągając poziom 79,66 pkt.). W porównaniu do zeszłego miesiąca nieco zwiększyła się grupa osób deklarujących, że aktualnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. W grudniowym pomiarze uważało tak 12 proc. Polaków, podczas gdy w styczniu odsetek ten wzrósł do 14 proc. Zmalał z kolei odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie uda się odłożyć żadnych pieniędzy: w grudniowym pomiarze tego zdania było 73 proc. Polaków, podczas gdy w styczniu 70 proc. 

Zobacz wykres


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)