Niewielka poprawa nastrojów konsumentów

06-11-2013

Początek jesieni przyniósł  poprawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost (o 1,52 pkt.) do poziomu 82,75 pkt.

Pomimo niewielkiego tylko wzrostu (miesiąc do miesiąca) Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, analiza rok do roku pokazuje dużą poprawę w nastrojach Polaków. W październiku ubiegłego roku WOK zatrzymał się na poziome 72 pkt. – aż 10 pkt. miej niż obecnie.

Dane Ipsos są zbieżne z informacjami  GUS na temat wskaźnika syntetycznego koniunktury - w październiku był on wyższy zarówno w analizie miesiąc do miesiąca jak i rok do roku.
W ostatnim pomiarze poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, za wyjątkiem Wskaźnika Skłonności do Zakupów.
W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej poprawiła się ocena Klimatu Gospodarczego, uzyskując wynik 71,79 pkt. (wzrost  o 6,35 pkt.). 

Co piąty Polak (20 proc.) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku (we wrześniu – 16 proc.) , jednak  66 proc. respondentów twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku (we wrześniu takiego zdania było 72 proc. respondentów).
Skłonność do Zakupów, w stosunku do poprzedniego miesiąca, uległa niewielkimi obniżeniu (spadek o -1,71 pkt.), uzyskując wynik 90,05 pkt.

Zwiększył się nieco  się odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (z 14 proc. we wrześniu do 15 proc. w październiku), jak i twierdzących, że w obecnej sytuacji  nie warto odkładać pieniędzy (z 27 proc. we wrześniu do 31 proc. w październiku).

Mniej z nas jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa pogorszeniu. We wrześniu takiego zdania był prawie co drugi z nas (49 proc.), podczas gdy w październiku odsetek wyniósł 42 proc. 
Myśląc o przyszłości, nieco mniej Polaków przewiduje polepszenie sytuacji materialnej domu  w ciągu najbliższych 12 miesięcy – we wrześniu takiej poprawy spodziewało się 17 proc. Polaków, podczas gdy w październiku 16 proc.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 17 – 24 października 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1005 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)