Październik: dalsze pogorszenie nastrojów

31-10-2012

Październikowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos pokazał dalsze pogorszenie nastrojów społecznych.

W porównaniu z wrześniem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, spadł o kolejne 2,45 pkt, osiągając poziom 72,06 pkt. To najniższy wynik notowany od lat. Tak niski poziom WOK osiągnął ostatnio w marcu 2009 roku.

 Zgodnie z wynikami ostatniego sondażu Ipsos 74 proc. Polaków uważało, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednocześnie zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sprawy kraju idą w dobrą stronę (we wrześniu twierdziło tak 21 proc. Polaków, podczas gdy w październiku już tylko 17 proc.).
   
W październikowym pomiarze wszystkie składowe wskaźnika WOK obniżyły swój wynik. Tego typu tendencja obserwowana jest już kolejny miesiąc.

Ocena Klimatu Gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do września nieznacznie pogorszyła się, (uzyskując wynik 55,87 pkt, co oznacza spadek o 1,29 pkt).

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 1,78 pkt (osiągając poziom 62,14 pkt). Nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się. Zaledwie 4 proc. z nas uważa, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie (we wrześniu tego zdania było 8 proc. Polaków).

W październikowym pomiarze najbardziej zmalał wskaźnik Skłonności do Zakupów, spadając do poziomu 82,85 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 3,23 pkt).

Zmniejszył się odsetek Polaków uważających, że sytuacja materialna ich gospodarstwa domowego, w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawi się. We wrześniowym pomiarze 18 proc. respondentów spodziewało się poprawy tej sytuacji w ciągu najbliższego roku, podczas gdy w październiku uważało tak już tylko 15 proc.

Negatywna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej, przekłada się również na spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do września spadł on o 1,42 pkt (osiągając poziom 75,42 pkt). W porównaniu do zeszłego miesiąca znacząco zwiększyła się grupa osób deklarujących brak możliwości odłożenia jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. We wrześniu 73 proc. badanych deklarowało brak takich możliwości, podczas gdy w październiku odsetek ten wzrósł do poziomu 78 proc.

Zobacz wykres


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)