Optymizm polskich konsumentów wciąż rośnie

28-10-2011

Po wrześniowych umiarkowanych wzrostach optymizmu październik przyniósł dalszą po-prawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,8 pkt, osiągając poziom 88,2 pkt. Motorem obecnej poprawy w dalszym ciągu są coraz lepsze oceny sytuacji go-spodarczej.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego zanotował wzrost do poziomu 80,2 pkt (+5,5 pkt). Nastąpiło to przede wszystkim za sprawą wzrostu udziału osób, które oczekują w ciągu najbliższego roku poprawy sytuacji gospodarczej kraju (+4 pkt proc.). Dotychczasową zmianę, jaka zaszła w naszej gospodarce w ciągu ostatnich 12 miesięcy także oceniano nieco lepiej niż w ubiegłym mie-siącu.

Skłonność do Zakupów natomiast nieznacznie spadła, jednak jedynie o 0,7 pkt. Wartość tego wskaźnika wynosi obecnie 93,6 pkt. Jest to związane ze wzrostem niepewności w odniesieniu do sytuacji materialnej gospodarstw domowych – o przeszło 4 pkt. procentowe wzrosła liczba osób, które nie wiedzą, w jakim kierunku potoczą się zmiany w zakresie ich warunków materialnych.  Możliwe, że nieznaczny spadek skłonności do zakupów jest związany również z postrzeganym wzrostem cen produktów. W październiku aż o 7 pkt procentowych wzrósł odsetek osób uważających, że w ostatnim roku ceny znacznie wzrosły.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 7 a 14 października 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)