Listopad 2010: Nieznaczny spadek optymizmu

01-12-2010

We listopadzie Wskaźnik Optymizmu Konsumentów minimalnie spadł w porównaniu z miesiącem poprzednim.

W listopadzie Wskaźnik Optymizmu Konsumentów zanotował spadek o 1 pkt. osiągając poziom 88,2 pkt. Tak niewielka zmiana możne być interpretowana jako dalsza stabilizacja, po gwałtownym spadku nastrojów konsumenckich w sierpniu i wrześniu. Obecny wynik jest zbliżony do poziomu jaki wskaźnik osiągnął w listopadzie ubiegłego roku (obecny pomiar jest wyższy o 1,3 pkt).
 
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego spadł  o 2,7 pkt. i obecnie wynosi 75,7 pkt. Na tle mie-sięcznych wahań tego wskaźnika nie jest to zmiana duża, jednak od 3 miesięcy oceny klimatu gospodarczego są wyraźnie obniżone względem pierwszej połowy roku. U źródeł obecnie trwają-cego okresu obniżonych ocen sytuacji gospodarczej leżą najwyraźniej zapowiedzi podwyżki po-datku VAT i rządowe plany redukcji zatrudnienia w administracji. Choć w ostatnich miesiącach sytuacja się nieco ustabilizowała, to jednak brak informacji, które wyraźnie zmniejszyłyby obawy Polaków o losy krajowej gospodarki. Większość z nas (52%) uważa, że sytuacja gospodarcza nie zmieni się w przyszłym roku, zaś co trzeci Polak obawia się, iż ulegnie ona pogorszeniu. Aktualny poziom ocen Klimatu Gospodarczego jest tylko o 1 pkt. wyższy niż rezultat osiągnięty przed ro-kiem.

Wskaźnik Skłonności do Zakupów pozostaje niemal dokładnie na poziomie z ubiegłego miesiąca, osiągając 96,5 pkt. Jest to wynikiem działania dwóch, przeciwnych tendencji, których oddziaływania się znoszą. Z jednej strony mamy więcej osób które zauważyły pogorszenie własnej sytuacji materialnej (o 3 pkt. proc.). Obecnie taką ocenę sytuacji podziela 28% Polaków. Z drugiej strony za wzrostem skłonności do zakupów przemawiają lepsze oceny bieżącego okresu ze względu na dokonywanie zakupów dóbr trwałego użytku. Mianowicie w ostatnim miesiącu wy-raźnie zmalał odsetek konsumentów uważających obecny okres za niekorzystny na takie zakupy.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 a 14 listopada 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1005 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)