Marcowy spadek optymizmu Polaków

27-03-2013

Wzrost optymistycznych nastrojów obserwowany od stycznia 2013 roku w marcu załamał się nieco. Marcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował spadek o niemal 5 pkt, osiągając poziom 75 pkt.

W ostatnim pomiarze Optymizmu Konsumenckiego realizowanym przez Ipsos, spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 6 pkt (uzy-skując wynik 61 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 4 pkt (osiągając poziom 63 pkt).

Istotnie więcej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w lutym takie obawy sygnalizowało 68 proc. respondentów, natomiast w marcu – 74 proc. (podczas gdy tylko co piąty respondent twierdzi, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku). Równocześnie zmniejszyła się wiara, że sytuacja ta poprawi się w ciągu najbliższego roku – 40 proc. Polaków obawia się jej pogorszenia, podczas gdy jedynie 9 proc. wierzy w poprawę.

Zmalała również Skłonność do Zakupów, uzyskując wynik 85 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 4 pkt). Więcej niż co czwarty Polak jest zdania, że nie jest to dobry okres na kupowanie dóbr trwałego użytku (28 proc., co stanowi wzrost o 4 proc.). Co ważne, zwiększył się także odsetek osób uważających, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze – w lutym br. taką opinie wyrażało 60 proc. respondentów, podczas gdy w marcu już 65 proc.

Wszystkie te opinie, przekładają się na spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości, który w stosunku do poprzedniego miesiąca spadł o 5 pkt , osiągając poziom 84 pkt. Co trzeci Polak twierdzi, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu ostatniego roku pogorszyła się (33 proc.), a ponad co szósty (17 proc.) przewiduje jej dalsze pogarszanie się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  Ponad połowa Polaków obawia się także, że w kraju będzie rosnąć bezrobocie (54 proc.).

Zobacz wykres

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 – 14 marca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1011 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)