Wzrost optymizmu polskich konsumentów w marcu

30-03-2012

Przyszła wiosna, a z nią poprawa nastrojów Polaków. Obserwowany od listopada 2011 roku spadek nastrojów konsumenckich Polaków został, przynajmniej chwilowo, przełamany.

Jeszcze w lutym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów obniżał się, osiągając poziom 73,3 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie 77 punktów i jest to jego najwyższy poziom od listopada 2011 roku.

Według marcowego sondażu Ipsos, 22% Polaków uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego miesiąca.  Co mogło wpłynąć na tę poprawę?

W okresie od ostatniego pomiaru nie nastąpiły żadne nowe polityczne czy ekonomiczne  zawirowania, które mogłyby negatywnie wpływać na nasz optymizm. Wskaźniki makroekonomiczne (takie jak wzrost wskaźnika bezrobocia) odczuwalne mogą być dopiero w średnim i długim horyzoncie czasowym (a i tak poziom bezrobocia cechuje sezonowość i jego obniżenie w okresie wiosenno-letnim).

Na poprawę nastrojów może mieć pewien wpływ okres wiosenny, wskazuje na to analiza historyczna WOK.  Jeśli przeanalizować wstecz wyniki tego prowadzonego od 20 lat pomiaru, można powiedzieć, że w ostatnim dwudziestoleciu okres wiosenny był niemal zawsze okresem stabilnych lub poprawiających się nastrojów, zaś spadki w tym czasie pojawiały się bardzo rzadko.

Co warte odnotowania, w marcu wzrost zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się o bez mała 7 pkt (uzyskując wynik 64,3 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, wzrósł o 5 pkt (osiągając poziom 66 pkt). Jakkolwiek połowa Polaków jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się, to jednak w stosunku do pomiaru lutowego odsetek pesymistów uległ zmniejszeniu aż o 5 punktów procentowych. Dodatkowo zmniejszeniu uległ odsetek badanych obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w ciągu najbliższych 12 miesięcy: w marcu 40% Polaków obawiało się pogorszenia podczas gdy w lutym odsetek ten wynosił  45%.  11% z nas wierzy w  poprawę gospodarczą (8% w lutym).

Pozytywnym sygnałem jest również wzrost wskaźnika Skłonności do Zakupów, który uzyskał wynik 86 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła +2 pkt). Dodatkowym bodźcem sprzyjającym zakupom może być informacja, że zwiększył  się odsetek Polaków deklarujących poprawę sytuacji finansowej w ich gospodarstwach domowych. W lutym możliwość odkładania pieniędzy deklarowało 8% badanych, w marcu odsetek ten osiągnął poziom 12%.

Wszystkie te dobre informacje przekładają się na wzrost następnego z obserwowanych wskaźników: Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości. W stosunku do zeszłego miesiąca, wzrósł on  o ponad 5 pkt  (osiągając poziom 82,4). Optymistyczne patrzenie w przyszłość powoduje, że mniej obawiamy się bezrobocia. W porównaniu do lutowego pomiaru wzrósł odsetek Polaków twierdzących, że bezrobocie będzie spadać (w lutym takiego zdania było 6% z nas, obecnie 9%).

Zobacz wykres

 

 

 

 

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 15 marca 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)