Optymizm konsumentów wzrastał przed powodzią

26-05-2010

Pierwsza połowa maja przyniosła kontynuację poprawy nastrojów konsumentów, budowaną przede wszystkim na wzrastającym zaufaniu do krajowej gospodarki. Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 2,6 pkt. względem kwietnia i wynosi obecnie 96,7 pkt. Jest to najwyższa wartość osiągnięta od października 2008 roku.

Sama wielkość wzrostu w maju nie należy do wysokich, pozwala to przypuszczać, że trend poprawy nastrojów konsumenckich stopniowo wyhamowuje.

Motorem obecnej poprawy jest wciąż rosnąca wiara w przyszłość polskiej gospodarki. Spada odsetek pesymistów. W tym miesiącu o 7 pkt. procentowych spadły obawy przed pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. Pogorszenia sytuacji w Polsce obawia się tego obecnie 23% konsumentów, co stanowi najniższy odsetek od września 2008 roku. Większość Polaków (58%) uważa, że sytuacja nie zmieni się w tym okresie. To właśnie ich udział wzrósł najbardziej, bo o 6 pkt. procentowych względem kwietnia. Natomiast ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju względem sytuacji sprzed roku praktycznie nie zmieniła się od kwietnia, wciąż jednak 36% konsumentów uważa, że nastąpiło pogorszenie, a 15% jest zdania przeciwnego.

Dzięki takim ocenom dotyczącym bieżącej i oczekiwanej sytuacji krajowej gospodarki, Wskaźnik Klimatu Gospodarczego, wzrósł on do poziomu 87,6 pkt. (+3,6 pkt. względem kwietnia).

Skłonność do zakupów liczona na podstawie oceny aktualnej i przyszłej sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego  Polaków i ich nastawieniu do zakupów dóbr trwałego użytku osiągnęła poziom 102,8 pkt. Zatem zaobserwowana wśród konsumentów w kwietniu przewaga optymistów nad pesymistami powiększyła się o 1,9 pkt. Wzrost ten ma swoje źródło w dalszej poprawie oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w porównaniu do roku ubiegłego.

Interpretując obecną wartość WOK, należy mieć na uwadze, że badanie zakończyło się akurat w momencie, gdy dopiero zaczynały napływać z mediów pierwsze informacje o powodzi. Jej wpływ na postawy konsumentów uwidoczni się najprawdopodobniej dopiero w wynikach pomiaru czerwcowego.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 a 16 maja 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)