Dalszy spadek optymizmu polskich konsumentów

29-02-2012

Spadek nastrojów konsumenckich Polaków, obserwowany od listopada 2011 roku, pogłębia się. Wprawdzie w styczniu nastąpił chwilowy wzrost w stosunku do ogólnego trendu, jednak w lutym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów obniżył się o 3,9 pkt, osiągając poziom 73,3 pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie z kwietnia 2009 roku i jest jed-nym z najniższych od niemal trzech lat.

W lutym spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Ocena Klimatu Gospo-darczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 4 pkt (uzyskując wynik 57,3 pkt), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o  4,4 pkt (osiągając poziom 60,9 pkt). Obecnie 73% Polaków uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, co stanowi wzrost o 5 pkt. w stosunku do ubiegłego miesiąca. Przyczyną tego spadku może być reakcja na planowaną reformę emerytalną, dodatkowe niepokoje społeczne mogło wzbudzić zamieszanie wokół podpisa-nia ACTA. Ponad połowa Polaków (55%) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (wzrost o 3 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca), rów-nocześnie zmniejszyła się wiara, że sytuacja ta poprawi się w ciągu najbliższego roku - 45% Pola-ków obawia się pogorszenia, podczas gdy jedynie 8% wierzy w jej poprawę.

Zmalała również Skłonność do Zakupów, uzyskując wynik 84 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła - 3,8 pkt). Niemal wszyscy (95%) odnotowali wzrost cen w ostatnim roku, jednak ponad połowa Polaków (54%) twierdzi, że wzrosły one znacznie. Głośno komen-towane w mediach wypowiedzi ekspertów zapowiadających dalsze podwyżki, odnoszące się zarówno do produktów spożywczych, jak i energii czy paliw, najprawdopodobniej wpłyną na dalszy spadek skłonności do wydawania pieniędzy.

Nie dziwi więc, że przyszłość również nie jawi się konsumentom w różowych kolorach - Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości w stosunku do zeszłego miesiąca, spadł o - 4,5 pkt  (osiągając poziom 77,1). W porównaniu do stycznia grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu ostatniego roku pogorszyła się – wzrosła o 3,2 pkt (do 36,8 pkt), a ponad co piąty Polak (21%) przewiduje jej dalsze pogarszanie się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 15 lutego 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1006 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)