Listopad: nastroje konsumentów nareszcie w górę

28-11-2012

Nareszcie powiało optymizmem. Listopadowy  pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, po kilkumiesięcznych spadkach, odnotował wyraźny wzrost.

W porównaniu z październikiem optymizm Polaków, mierzony wskaźnikiem WOK, wzrósł o ponad 6  pkt. osiągając poziom 78,20  pkt. To najwyższy wynik od sierpnia br. Od czerwca 2012 do października WOK cały czas spadał, miesiąc temu osiągając poziom najniższy od lat.  Miejmy nadzieję, że zmiana nastrojów społecznych okaże się trwała.

Pozytywna zmiana wskaźnika WOK jest zbieżna z informacjami GUS na temat koniunktury gospodarczej. Wskaźnik koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS ukształtował się w listopadzie na poziomie nieco wyższym od odnotowanego przed miesiącem.

 Zgodnie z wynikami sondażu Ipsos w listopadzie br. 24 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku ( jest to wzrost aż o7  punktów procentowych w stosunku do zeszłego miesiąca). Jednocześnie zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sprawy kraju idą w złą stronę (w październiku deklarowało tak 74 proc. Polaków, podczas gdy w listopadzie 68 proc.).
   
W listopadowym pomiarze Ipsos zauważalne wzrosty zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK.  Najsilniej wzrosły ocena Klimatu gospodarczego oraz oczekiwań co do przyszłości.

Ocena Klimatu gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do października wzrosła aż o 8,68 pkt. uzyskując wynik 64,55 pkt.

Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 4,06 pkt. (osiągając poziom 66,20 pkt.). Nieco mniej niż połowa Polaków (49 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (w październiku takie opinie wyrażało 52 proc. Polaków). Więcej z nas uważa, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie (w październiku tego zdania było zaledwie 4 proc. Polaków, w listopadzie – 7 proc.).

Warto zauważyć, że w listopadowym pomiarze wskaźnik Skłonności do zakupów zatrzymał się na poziomie 87,30 pkt., co stanowi wzrost w porównaniu z październikiem o 4,45 pkt.

Zwiększył się odsetek Polaków pozytywnie oceniających zmianę sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W październikowym pomiarze 15 proc. respondentów spodziewało się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy w listopadzie już 18 proc. uważało, że sytuacja gospodarcza ich gospodarstwa domowego będzie się poprawiać.

Bardziej optymistyczna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej, przekłada się również na duży wzrost Wskaźnika oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do października wzrósł  on o 8,28 pkt. (osiągając poziom 83,70 pkt.). W porównaniu do zeszłego miesiąca zwiększyła się grupa osób deklarujących, że aktualnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. W październikowym pomiarze uważało tak 11 proc. Polaków, podczas gdy w listopadzie odsetek ten wzrósł do 15 proc. Wzrósł też odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda się odłożyć jakieś pieniądze: w listopadowym pomiarze tego zdania było 19% Polaków (wzrost o 6 punktów proc. w stosunku do października). 

Zobacz wykres

 

 

 

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8– 17 listopada 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)