Grudniowe wahania nastrojów

22-12-2010

W grudniu br. nastroje konsumentów w Polsce lekko spadły. Na tle 24 badanych przez Ipsos krajów świata Polacy należą do grupy mniej optymistycznych narodów.

W tym miesiącu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów ponownie zanotował lekki spadek osiągając wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt. gorszy, niż w listopadzie, ale jednocześnie o 2,4 pkt. lepszy, niż w grudniu ubiegłego roku. Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje źródło w dwóch nieco wyraźniejszych przeciwnie działających czynnikach, których wpływy częściowo się znoszą. Z jednej strony poprawiły się oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpływa na poziom Wskaźnika, z drugiej jednak strony obniżyła się Skłonność do Zakupów.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego wzrósł o 4,4 pkt. i wynosi obecnie 80,1 pkt. Jest to do-bry znak, choć względem lipca (kiedy to zaobserwowano najlepszy wynik w ostatnich 2 latach) jest on o przeszło o 10 pkt. niższy. W porównaniu jednak do sytuacji sprzed 12 miesięcy Klimat Go-spodarczy jest oceniany wyraźnie lepiej (poprawa o 8 pkt). Obecny wzrost tego wskaźnika wynika z bardziej pozytywnych ocen zmiany sytuacji gospodarczej, jaka zaszła w ciągu ostatniego roku, a także lekkiej poprawy oczekiwań wobec przyszłości krajowej gospodarki. Wciąż jednak 39% Po-laków uważa, że ostatni rok przyniósł pogorszenie w tej sferze, a tylko 12% jest zdania, że nastąpiła poprawa. W przypadku oczekiwań wobec przyszłego roku nadal najwięcej z nas (41%) spodziewa się, że sytuacja gospodarcza kraju nie zmieni się, a 32% przewiduje jej pogorszenie. W tym samym czasie na poprawę liczy jedynie 18%. Ostatnia poprawa Klimatu Gospodarczego może mieć związek z wyborami samorządowymi i nadziejami na poprawę sytuacji. Z kolei dominujące pesymistyczne nastroje wzmacnia trudna sytuacja finansów publicznych – szybko przyrastający dług publiczny i zapowiadane cięcia wydatków.

Skłonność do Zakupów spadła o 4,6 pkt. osiągając poziom 91,92 pkt. Powodem tego jest przede wszystkim wzrost obaw przed pogorszeniem się sytuacji materialnej gospodarstw domo-wych w przyszłym roku. Obawy te podziela 19% konsumentów, jednak równocześnie 15% spo-dziewa się w tym zakresie poprawy. Nieco więcej osób, niż w ubiegłym miesiącu uważa także, że nie jest to dobry okres na kupowanie dóbr trwałego użytku. Pogląd taki podziela 20% Polaków, podczas gdy 17% jest zdania przeciwnego. Według większości z nas (52%) nie jest to ani szcze-gólnie dobry, ani szczególnie zły okres na takie zakupy.

Ciekawa jest analiza poziomu optymizmu Polaków na tle innych nacji. Umożliwia ją międzynaro-dowe badanie Global Advisor realizowane przez Ipsos on-line w 24 krajach świata. We wszystkich badanych krajach zadano respondentom pytanie, jak oceniają obecną sytuację ekonomiczną w swo-im kraju.
Według wyników badania w czołówce światowych optymistów są Indie, Arabia Saudyjska i Szwe-cja, zaś w pesymizmie przodują Japończycy, Węgrzy i Hiszpanie. Polacy należą tu do grupy mniej optymistycznej.

Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)
Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra”
Jak widać z wykresu, optymizm obywateli nie zależy od poziomu zamożności danego kraju.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 3 a 10 grudnia  2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1011 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Badanie  Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-22 listopada 2010 roku.
Badanie przeprowadzone jest przez internet (Ipsos Online Panel).


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)