Niewielka poprawa nastrojów konsumentów w lipcu

31-07-2013

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos w ciągu ostatnich trzech miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak w lipcu zanotował niewielki wzrost (o 1,39 pkt) do poziomu 82,96 pkt – osiągając najwyższy wynik na przestrzeni ostatniego roku

W ostatnim pomiarze wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz Wskaźnika Oczekiwań,  uległy nieznacznej poprawie.
W stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się ocena Klimatu Gospodarczego, uzyskując wynik 69,58 pkt (wzrost  o 3,10 pkt). 

Drugim wskaźnikiem, w przypadku którego zaobserwowano dość znaczny wzrost jest Wskaźnik Bieżący (wzrost o 3,47 pkt), odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych – osiągając poziom 73,13 pkt.
Co piąty Polak (20,3 proc) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku, jednak  69,2 proc. respondentów twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku (wyniki te nie różnią się jednak istotnie w porównaniu do pomiaru czerwcowego).

Skłonność do Zakupów, w stosunku do poprzedniego miesiąca, nie uległa istotnej zmianie (wzrost zaledwie o 0,25 pkt), uzyskując wynik 91,88 pkt. Zmniejszył się zarówno odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (z 16 proc w czerwcu do 13,6 proc w lipcu), jak i twierdzących, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze (z 62,9 proc w czerwcu do 58,9 proc w lipcu). Zwiększył się natomiast odsetek osób uważających, że w okresie ostatnich 12 miesięcy ceny wzrosły w sposób znaczny, bądź umiarkowany – w czerwcu taką opinię wyrażało 69,2 proc respondentów, podczas gdy w lipcu 75,1 proc.

Umiarkowanie optymistyczne oceny Polaków przekładają się również na niewielki spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości, który osiągnął poziom  89,05 pkt (spadek o -0,57 pkt).  Nieco mniej z nas przewiduje polepszenie sytuacji materialnej domu  w ciągu najbliższych 12 miesięcy – w czerwcu takiej poprawy spodziewało się 19 proc. Polaków, podczas gdy w lipcu już tylko 16,9 proc.

Zobacz wykres

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 – 18 lipca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1014 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)