Lipcowy spadek optymizmu Polaków. Polski optymizm wciąż wyższy niż w wielu bogatych krajach

26-07-2012

Napływające z mediów prognozy dot. spowolnienia gospodarki obniżyły w lipcu nastroje Po-laków. Jednak z badania Ipsos przeprowadzonego w 24 krajach świata wynika, że  poziom optymizmu Polaków dot. sytuacji ekonomicznej kraju jest wciąż większy niż Japończyków, Brytyjczyków, Francuzów czy Amerykanów.

W lipcu wcześniej rosnące nastroje Polaków nieznacznie obniżyły się. Według najnowszego badania Ipsos, Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł w stosunku do czerwca o 4,6 pkt, osiągając niższy niż przed rokiem poziom 82,9 pkt. W lipcowym sondażu 62 proc. Polaków uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, co stanowi wzrost o niemal 5 punktów procentowych w stosunku do zeszłego miesiąca. Napływające z mediów wypowiedzi ekspertów zapowiadających spowolnienie naszej gospodarki - dopóki strefa euro nie wyjdzie z kryzysu - mogą wpłynąć na dalszy spadek nastrojów konsumenckich w najbliższym czasie.
   
W lipcu spadek zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Ocena Klimatu Gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do czerwca pogorszyła się o 5,6 pkt (uzyskując wynik 71 pkt). Dodatkowo według danych GUS z ostatniego miesiąca klimat koniunktury w przemyśle oceniany jest negatywnie – ograniczana jest liczba zamówień i wielkość produkcji.

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 6,2 pkt (osiągając poziom 71,5 pkt). Niemal połowa Polaków (48 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), równocześnie zmniejszyła się wiara, że sytuacja ta poprawi się w ciągu najbliższego roku – 37 proc.  Polaków obawia się jej pogorszenia, podczas gdy jedynie 14 proc. wierzy w jej poprawę.

Zmalała również Skłonność do Zakupów, wynosi obecnie 90,9 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła -3,9 pkt). Wzrósł nieco odsetek osób twierdzący, że obecnie nie ma dobrego okresu na kupowanie przedmiotów trwałego użytku - niemal wszyscy (96 proc.) odnotowali wzrost cen w ostatnim roku, jednak ponad połowa Polaków (53 proc.) twierdzi, że wzrosły one znacznie.

Negatywna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej przekłada się również na spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości – w stosunku do czerwca, spadł on o 3,7 pkt  (osiągając poziom 89,1 pkt). W porównaniu do zeszłego miesiąca grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu ostatniego roku pogorszyła się – zwiększyła się o 3,2 punktów procentowych (do 31,9 proc.), a niemal co piąty Polak (18,3 proc.) przewiduje jej dalsze pogarszanie się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zobacz wykres

Polska na tle innych krajów

Ciekawa jest analiza poziomu optymizmu Polaków na tle innych nacji. Jest ona możliwa dzięki badaniu Global Advisor realizowanym przez Ipsos przez Internet w 24 krajach świata. We wszystkich badanych krajach zadano respondentom pytanie, jak oceniają obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju.

Według wyników tego badania, przeprowadzonego przez Ipsos w czerwcu br., w czołówce świa-towych optymistów są Saudyjczycy i Szwedzi, zaś najgorzej oceniają swoje gospodarki Hiszpanie, Włosi i Węgrzy. Poziom polskiego optymizmu dotyczącego gospodarki znajduje się poniżej światowej średniej, choć lepiej oceniamy aktualną sytuację ekonomiczną swojego kraju niż  Japończycy, Brytyjczycy, Francuzi  czy Amerykanie.


Jak opisał(a)by Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną w swoim kraju? Jako bardzo dobrą/raczej dobrą / raczej złą / bardzo złą)

Poniższy wykres pokazuje odsetki zsumowanych odpowiedzi „bardzo dobra” i „raczej dobra”

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 a 12 lipca 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1014 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Badanie  Global Advisor  jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata na reprezentatywnych próbach w wieku 16-64 (18-64 lat w USA i Kanadzie). Cytowane badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-19 czerwca 2012 roku.

ZałącznikWielkość
G@34 Economic Pulse.pptx1.96 MB

WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)