Niewielki wzrost optymizmu Polaków w kwietniu

25-04-2013

Wiosna przyniosła niewielką poprawę nastrojów konsumenckich. Kwietniowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost, osiągając poziom 77.35 pkt.

W kwietniu b.r. wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz wskaźnika oceny Klimatu Gospodarczego,  uległy nieznacznej poprawie.

Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyła się o 1,29 pkt (uzyskując wynik 59,84 pkt). 

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych wzrósł o 0,4 pkt (osiągając poziom 63,06 pkt).

Nieco mniej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w marcu takie obawy sygnalizowało 74 proc. respondentów, natomiast w kwietniu – 72 proc. (co piąty respon-dent twierdzi, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku, bez zmian w stosunku do poprzedniego pomiaru).

 Wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie             będzie spadać. W marcowym pomiarze tego zadnia było 6 proc. z nas, podczas gdy w kwietniu odsetek wyniósł 9 proc.

Poprawie uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 89 pkt (różnica w porów-naniu do zeszłego miesiąca wyniosła 4,5 pkt). Zwiększył się odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku. Zmniejszył się też odsetek osób-twierdzących, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze – w marcu br. taką opinie wyrażało 65 proc. respondentów, podczas gdy w kwietniu tylko 60 proc.

Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości, w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległ istotnej zmianie (wzrost zaledwie o 0,35 pkt). 

Nieco mniej z nas przewiduje pogorszenie sytuacji materialnej domu  w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W marcu pogorszenia obawiało się 17 proc. Polaków, podczas gdy w kwietniu 15 proc.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 – 19 kwietnia 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1011 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)