Kwiecień: spadek optymizmu polskich konsumentów

07-05-2012

W kwietniu obserwujemy nieznaczny spadek nastrojów konsumenckich Polaków. Zaobserwowany w poprzednim miesiącu wzrost został, przynajmniej chwilowo, zahamowany.

W marcu mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wreszcie ruszył do góry (po kilkumiesięcznych spadkach), osiągając poziom 77  pkt. Obecny Wskaźnik Optymizmu jest na poziomie 75 punktów  - zbliżoną wartość miał w grudniu ubiegłego roku.

Według kwietniowego pomiaru Ipsos, 22% Polaków (taki sam odsetek jak w poprzednim miesiącu) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku.

W kwietniu niewielkie spadki zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 3,33pkt. (uzyskując wynik 60,93 pkt.), a Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 2,62 pkt. (osiągając poziom 63,32 pkt.).

Nieco więcej Polaków niż w ubiegłym miesiącu jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (54%).  W stosunku do pomiaru marcowego odsetek pesymistów uległ zwiększeniu o 4 punkty procentowe. Pewnemu zwiększeniu uległ odsetek badanych obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w ciągu najbliższych 12 miesięcy: w kwietniu 43% Polaków (w marcu 40%) obawiało się pogorszenia.

W kwietniu zaobserwowany został nieznaczny spadek wskaźnika Skłonności do Zakupów, który uzyskał wynik 84,46pkt (ale różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła tylko -1,65 pkt.).
Stabilny jest odsetek Polaków deklarujących poprawę sytuacji finansowej  w ich gospodarstwach domowych. W marcu możliwość odkładania pieniędzy deklarowało 12% badanych, w kwietniu zaś odsetek ten osiągnął nieznacznie niższy poziom 11%.

Informacje wskazujące na  niewielkie spadki (a w przypadku niektórych wymiarów na względną stabilizację) potwierdza  poziom następnego z obserwowanych wskaźników: Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości. W stosunku do zeszłego miesiąca zmienił  on  o 1,5pkt. (osiągając poziom 80,84 pkt.). Nieznacznie bardziej w kwietniu obawiamy się bezrobocia. W porównaniu do marcowego sondażu wzrósł odsetek Polaków twierdzących, że bezrobocie będzie rosnąć (w marcu takiego zdania było 48% z nas, obecnie 51%).

Zobacz wykres

 

 

 

 

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 12 – 19 kwietnia 2012 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1002 Pola-ków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)