Czerwiec: niewielki spadek nastrojów

01-07-2013

 Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki spadek. Jest to jednak nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku

Poziom Wskaźnika Optymizmu Konsumentów odnotowany przez Ipsos w czerwcu br. plasuje się na nieco niższym poziomie niż w maju (zmiana o -1,09 pkt. ). Rok do roku zmiana jest bardziej istotna (81,57 pkt. obecnie  w stosunku do 87,50 pkt. w czerwcu 2012).

Niewielkie pogorszenie Wskaźnika Optymizmu Konsumentów Ipsos jest zbieżne z danymi GUS - wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej mierzony przez GUS kształtował się w czerwcu na niższym poziomie niż przed miesiącem i przed rokiem.

W czerwcu b.r. niewielkiemu spadkowi uległy wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsu-mentów.
Ocena Klimatu Gospodarczego w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyła się o 2,09 pkt. (uzyskując wynik 66,48 pkt.).

Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sy-tuacji materialnej gospodarstw domowych spadł o 1,34 pkt. osiągając poziom 69,66 pkt.

Więcej Polaków twierdzi, że sprawy Polski zmierzają w złym kierunku: w maju takie obawy sygnalizowało 66 proc. respondentów, natomiast w czerwcu – 70 proc. Zmalała ilość osób optymistycznie postrzegających sytuację kraju (w maju pozytywne opinie wyrażało 26 proc. z nas, a obecnie - 21 proc.). Połowa z nas jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległa pogorszeniu.

 Wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie ro-sło. W maju tego zdania było 45 proc. osób, podczas gdy w czerwcu 49 proc.

Niewielkiej zmianie (in minus) uległ wymiar Skłonności do Zakupów, uzyskując wynik 91,63 pkt (różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła -0,43 pkt). Spadł z kolei nieco odsetek osób twier-dzących, że w obecnej sytuacji nie warto odkładać pieniędzy – w maju br. taką opinię wyrażało 31 proc. respondentów, podczas gdy w czerwcu 28 proc.

Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości, w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalał o 0,9 pkt. (osiągając poziom 89,62 pkt.).

27 proc. Polaków jest zdania, że obecnie nie ma dobrego okresu na kupowanie dóbr trwałego użytku. W stosunku do maja odsetek ten wzrósł o 4 pkt. proc.

Zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 13 – 20 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)