Lekkie pogorszenie nastrojów

28-06-2010

W czerwcu nastroje konsumentów nieco pogorszyły się. Znalazło to odzwierciedlenie w wyniku Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, który spadł o 2,4 pkt. w stosunku do maja i wynosi obecnie 94,3 pkt. Jest to wynik bardzo zbliżony do wartości z kwietnia tego roku (94,1 pkt.).

Obecnemu spadkowi optymizmu towarzyszy wyraźne zwiększenie obaw konsumentów przed szybszym wzrostem cen w ciągu najbliższego roku (+6 pkt. proc.). Obawy dotyczą także oczekiwanej sytuacji materialnej Polaków za najbliższe 12 miesięcy. Udział osób, które spodziewają się pogorszenia sytuacji swoich gospodarstw domowych wzrósł o 4 pkt. procentowe do poziomu 14%. Wciąż jednak 24% konsumentów spodziewa się poprawy w tym czasie, zaś pozostali (62%) uważają, że ich sytuacja nie zmieni się.

Pośród wskaźników składowych WOK największy spadek w tym miesiącu odnotowała skłonność do zakupów, która spadła o 3,0 pkt., osiągając poziom 99,9 pkt. Niższa wartość tego wskaźnika wynika w tym miesiącu przede wszystkim z gorszych ocen obecnego okresu jako korzystnego do zakupu dóbr trwałego użytku.

Ocena klimatu gospodarczego również nieco się pogorszyła (-1,6 pkt.) osiągając wynik 86,0 pkt. Jest to związane z nieco większymi obawami Polaków przed zmianą sytuacji gospodarczej na gorsze w ciągu najbliższego roku, co może być echem strat spowodowanych przez powódź.

» zobacz wykres

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 10 a 17 czerwca 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1014 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.


WOK-pl

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów i jego składowe

WOK powstaje na bazie pytań zamieszczanych w comiesięcznym sondażu realizowanym od grudnia 1991 r. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

  • Jeszcze więcej o WOK znajdziesz w prezentacji:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (pdf)